הודעתך נשלחה בהצלחה
תודה רבה על פנייתך לאלדן
נציגינו יצרו עמך קשר בהקדם
*נא למלא שם
*נא למלא שם משפחה
*נא למלא מספר טלפון תקין
Loader

תקנון האתר

מבוא

 

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי אלדן תחבורה בע"מ, ח.פ. 510454333, משדרות ההשכלה 20 תל אביב ו/או חברות בת שלה ו/או חברות הקשורות אליה (להלן ביחד: "אלדן") בכתובת: https://www.eldan.co.il/  ("האתר"). כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה, הזמנה וכדומה אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה.

על כל המשתמשים באתר ("המשתמש(ים)") לקרוא ולאשר את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. עם אישור המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, תנאי השימוש יהוו הסכם מחייב בין המשתמש לבין אלדן וישמשו כאישור מוחלט, סופי ובלתי חוזר של המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, הבינו את תוכנם והסכימו לתנאיהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, אף יהוו אישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, נאסר עליו לבקר או להשתמש באתר.

הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש של המשתמש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי אלדן ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

אלדן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש יחול לגבי כל המשתמשים באופן אוטומטי, בין אם המשתמשים הביעו הסכמתם אליהם ובין אם לאו, וזוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת על מנת להיות מעודכן באי אילו עדכונים, שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.

אלדן הנה הבעלים או בעלת רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, בקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, קודי תוכנה, תמונות, קטעי קול, וידאו, שאלונים וסטטיסטיקות (להלן: "החומרים"). על המשתמשים נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור אלדן מראש ובכתב.

 

כלי הרכב המוצעים באתר

 

אלדן מציעה מגוון רחב של כלי רכב להשכרה בישראל.

פרטים אודות כלי הרכב הניתנים להשכרה דרך האתר מופיעים בעמוד השכרות רכב תחת לשונית "הרכבים שלנו" וכן מופיעים בעת ביצוע הזמנה כפי שיפורט להלן.

כמו כן מציעה אלדן מגוון של כלי רכב לרכישה, ובהם כלי רכב משומשים מיד ראשונה וכלי רכב חדשים ("0 ק"מ") מיד ראשונה, במסלולי תשלום שונים. כלי הרכב המוצעים לרכישה מופיעים בעמוד מכירת רכב תחת לשונית "קטלוג רכבים".

אלדן שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לתנאי שימוש אלה, לשנות מעת לעת את כלי הרכב, מחיריהם ותנאי רכישתם ו/או השכרתם (לרבות הצעות מיוחדות ומבצעים), על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

כל התמונות המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד ועשויים להיות שינויים ו/או אי דיוקים ו/או פערים בין תמונות כלי הרכב המוצגות באתר לבין כלי הרכב המושכרים או הנמכרים בפועל. כמו כן, כל תיאור הנוגע להתאמת כלי הרכב למספר מסוים של נוסעים או לאחסון מספר מסוים של מזוודות מבוסס על מידות ממוצעות וצריכה להיבדק בכל מקרה לגופו. לאור האמור מובהר, כי התמונות אינן מהוות מצג או התחייבות של אלדן ביחס להשכרה או מכירה של כלי רכב, ומבלי לגרוע מתנאי מבצעים ספציפיים שמפרסמת אלדן מעת לעת, התכנים והמידע המופיעים באתר לא יפורשו כהצעה כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ו/או כהתחייבות של אלדן כלפי משתמש מסוים בקשר עם תנאי עסקה כלשהי, זמינותה או אפשרות מימושה.

אלדן אינה נושאת באחריות או חבות בקשר עם תקלות או שגיאות אשר עשויות להופיע באתר, לרבות אי דיוקים בכל הנוגע לתיאור של כלי הרכב ו/או מחיריהם. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

מכירות

 

מטרת עמוד המכירה הינה מתן מידע כללי וראשוני למשתמשים בקשר עם כלי רכב המוצעים למכירה על ידי אלדן וכן סיוע ביצירת קשר בין המשתמש לאלדן.

ניתן לרכוש באלדן כלי רכב חדשים ("0 ק"מ") מיד ראשונה וכלי רכב משומשים מיד ראשונה. אלדן מציעה למשתמשים אפשרויות מימון שונות באמצעות גורמים מממנים שונים, כאשר מובהר כי המימון ותנאיו כפופים לאישור הגורם המממן הרלוונטי. מובהר כי אלדן אינה צד לעסקת המימון אשר נערכת בין המשתמש לבין הגורם המממן באופן ישיר.

כלי רכב חדשים

 

אלדן מציעה שני מסלולי תשלום לרכישת כלי רכב חדשים: מסלול קנייה במזומן ומסלול ליסינג פרטי (מימוני). במסלול הליסינג הפרטי (מימוני) הרכישה מתבצעת בעסקת תשלומים חודשיים, כאשר השלמת העסקה מותנית בהשלמת סכום נוסף, ידוע ומוגדר מראש, בסוף תקופת הליסינג.

באתר מוצגים (לרבות באמצעות קישורים) נתונים אודות כלי הרכב ומפרטים אשר נלקחו מאתרי היבואנים. נתונים ומפרטים אלו מובאים כמידע כללי לנוחות המשתמש בלבד ועשויים להתעדכן מעת לעת. אלדן ממליצה למשתמש לפנות ישירות לאתרי היבואנים השונים על מנת לצפות במפרט העדכני והמלא של כלי הרכב הרלוונטי.

כל התייחסות ל"מחירון" ביחס לכלי רכב חדשים מתייחסת למחירון היבואן כולל מע"מ (לא כולל אגרת רישוי). המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים שחלים במחירון היבואן.

מובהר כי, השלמת מכירת כלי הרכב המוצעים באתר כפופה להימצאות הרכב הרלוונטי במלאי אלדן או במלאי היבואן באותה העת.

היה והרכב בו מתעניין המשתמש אינו נמצא במלאי אלדן ואף לא במלאי היבואן כאמור, יוכל המשתמש ליצור קשר עם אלדן על מנת להזמין את הרכב באמצעות אלדן, ובמקרה זה אלדן תעדכן את המשתמש עם הגעת הרכב ארצה לצורך השלמת תהליך המכירה.

 

כלי רכב משומשים

 

ביחס לכלי רכב משומשים, אלדן מאפשרת ללקוחותיה רכישה במסלול קנייה במזומן.

כל התייחסות ל"מחירון" מתייחסת למחירון לוי יצחק (ללא הפחתות) בהתחשב במועד העלייה לכביש, כאשר המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים שחלים במחירון לוי יצחק.

מובהר כי, השלמת מכירת כלי הרכב המוצעים באתר כפופה להימצאות הרכב הרלוונטי במלאי אלדן באותה העת.

 

כללי

 

על מנת לרכוש כלי רכב מאלדן, על המשתמש להשאיר פרטים בעמוד של כלי הרכב הרלוונטי לאחר לחיצה על כפתור "להזמנה" או בחלונית "לייעוץ עם נציג". על המשתמש למסור שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), לבחור את מסלול התשלום הרצוי ולוודא כי הפרטים מולאו נכונה. מובהר בזאת כי רכישת כלי הרכב אינה נעשית בפועל באתר.

לאחר השארת פרטים כאמור, נציג מכירות של אלדן יצור קשר טלפוני עם המשתמש תוך יום עבודה על מנת לספק לו הצעה או לבצע רכישה של כלי רכב.

מובהר כי השלמת רכישת כלי רכב מאלדן הינה בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם מכר ספציפי שיחתם בין אלדן למשתמש, באחד מסניפי המכירה של אלדן ("הסכם המכר") והשארת פרטים בלבד באתר לא תחייב את אלדן או את המשתמש. בכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה בין האמור ו/או המוצע ו/או המתואר באתר (לרבות צילומים) לבין הסכם המכר, יגבר האמור בהסכם המכר.

אלדן שומרת לעצמה את הזכות שלא ליצור קשר עם המשתמש ו/או לסרב למכור למשתמש כלי רכב מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

השכרות

 

על מנת לבצע הזמנה, על המשתמש לעקוב אחר כל ההוראות המפורטות באתר תחת לשונית "הזמן רכב". על המשתמש למלא פרטים מלאים אודות ההזמנה המבוקשת, לרבות מקומות איסוף והחזרה של כלי הרכב, תאריכים ושעות, קבוצת רכב, שדרוגים, תוספות, וכן לספק מידע אישי הדרוש לצורך ההזמנה מעת לעת ("פרטי ההזמנה"). מובהר בזאת, כי המשתמש אינו בוחר מודל רכב ספציפי אלא קבוצת רכב הכוללת דגמים של כלי רכב מסוימים, כמצוין בהליך ההזמנה.

על מנת שההזמנה תיקלט באופן מלא, יש להזינה במדויק וכהלכה, לרבות השלמת כל הפרטים המסומנים כשדות חובה בכוכבית או באופן אחר בהליך ההזמנה. הזמנה אשר תכלול פרטי הזמנה חסרים או שגויים, או אשר לא הוזנה ו/או נקלטה כראוי, לא תחייב את אלדן (אף אם מקור הפגם אינו המשתמש ו/או נובע מתקלה טכנית באתר).

עם ביצוע ההזמנה, תישלח למשתמש הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסופק על ידו בפרטי ההזמנה, הכוללת את אחד מהבאים:

(1) שובר הזמנה המאשר את ביצוע ההזמנה ופרטיה ("אישור ההזמנה" או "השובר")

(2) הודעה המציינת כי ההזמנה עודנה עומדת ומותנית באישור נוסף של אלדן.

עם קבלת אישור ההזמנה על ידי המשתמש, אלדן תהא מחויבת לספק למשתמש כלי רכב מתוך קבוצת הרכב הרלוונטית. עם זאת אלדן אינה מתחייבת לספק למשתמש כלי רכב ספציפי מתוך קבוצת הרכב האמורה, ואלדן שומרת לעצמה את הזכות להחליף בין דגמי רכבים דומים לאלה שהוזמנו. תמונות כלי הרכב המוצגות באתר עבור כל קבוצת רכב הנן להמחשה בלבד.

מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות קבלת אישור הזמנה לא תחייב את אלדן בכל דרך שהיא.

כל ההשכרות הנן ותהיינה כפופות לתנאי ההשכרה("תנאי ההשכרה") ולתנאים הקבועים בהסכם הסטנדרטי של אלדן אשר ייחתם על ידי המשתמש במעמד איסוף כלי הרכב (לרבות תנאי השכירות המצורפים לו) (להלן ביחד: "ההסכם הסטנדרטי").

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בתנאי ההשכרה, האמור בתנאי ההשכרה יגבר. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בהסכם הסטנדרטי, האמור בהסכם הסטנדרטי יגבר.

 

תוספות

 

האתר מציע למשתמשים מגוון של תוספות להשכרת כלי הרכב לרבות, אך לא רק: כיסאות תינוק (לגילאים 1-3, משקל מקסימלי 18 ק"ג), בוסטרים (לגילאים 4-8, משקל מינימלי 18 ק"ג), תוספת נהג נוסף, ביטול השתתפות עצמית, כיסוי שמשות, iPadוכו' ("התוספות").

תשלום בגין התוספות יבוצע באתר או בדלפק ההשכרה או ישירות לצד השלישי המספק את השירות הרלוונטי (כמצוין במסגרת הליך ההזמנה). מובהר, כי תוספות אשר אינן מסופקות ישירות על ידי אלדן כפופות לתנאי השימוש של הצד השלישי הרלוונטי המספק תוספות אלה ואלדן אינה אחראית להן. במקרה של נזק ו/או אובדן לתוספת, אלדן תגבה פיצוי בגין הנזק או האובדן בהתאם להוראות ההסכם הסטנדרטי (או תנאי השימוש של הצד השלישי הרלוונטי).

כיסוי נזקים

 

האתר מציע למשתמשים אפשרויות כיסוי נזקים כמפורט בתנאי ההשכרה. למידע נוסף על המשתמש לעיין בתנאי ההשכרה ובהסכם הסטנדרטי.

תשלום ואיסוף

 

העלות המשוערת בגין השכרת כלי הרכב הנה העלות המצוינת באתר בעת ביצוע ההזמנה, אשר איננה מהווה את העלות הסופית למשתמש, אלא רק עלות משוערת המבוססת על נתוני ההשכרה בעת ביצוע ההזמנה. העלות הסופית כפופה לכל שינוי, תיקון או הוספה בנתוני ההשכרה, לרבות אך לא רק קיצור או הארכת תקופת ההשכרה, שינוי מקום ומועד איסוף/החזרת כלי הרכב, רכישת תוספות וכו'.

במהלך תהליך ההזמנה תינתן למשתמש אפשרות לראות את העלות המשוערת בגין השכרת כלי הרכב הרלוונטי במטבעות שונים. הצגת העלות המשוערת במטבעות שונים מובאת לנוחות המשתמש בלבד, כאשר ההמרה מתבצעת בהתאם לשער היציג האחרון אשר פורסם על ידי בנק ישראל והידוע באותה העת. על אף האמור, מובהר בזאת כי התשלום בפועל יתבצע אך ורק במטבע אשר ייבחר באופן אוטומטי על ידי המערכת בהתאם למיקומו הגיאוגרפי של המשתמש. לדוגמא, ככל שהמשתמש מבצע את ההזמנה בישראל, התשלום בגין ההזמנה יתבצע בשקלים חדשים בלבד.  

במסגרת הליך ביצוע ההזמנה יוקנו לשוכר מספר אפשרויות תשלום: תשלום חלקי מראש או תשלום בדלפק אלדן בעת החזרת הרכב. במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעת אלדן, לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשכרה בעת החזרת הרכב, והשוכר יידרש לשלם עבור ההזמנה כולה או חלקה בעת ביצועה. יצויין, כיעלות ההשכרה המשוערת עשויה להשתנות בהתאםל שיטת התשלום בו יבחר השוכר. כל תשלום שיתבצע בקשר עם האמור לעיל יתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסלוק אותו באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל והינו כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי. אלדן לא תכבד אמצעי תשלום אחרים מלבד אלו. מובהר כי אלדן לא תכבד כרטיסים לחיוב מיידי (כרטיסי DEBIT).

מובהר, כי על השוכר לאסוף את כלי הרכב במועד הנקבע לאיסוף ולא יאוחר משעתיים ממועד זה. אלדן אינה מתחייבת לשמור את כלי הרכב המוזמן לשוכר במקרה שהשוכר מאחר למעלה משעתיים באיסוף הרכב.

בעת איסוף כלי הרכב, על המשתמש להציג רישיון נהיגה תקף, תעודת זהות וכרטיס אשראי תקף על שמו, אשר חייב להיות אותו כרטיס אשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה. בכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי, כרטיס אשראי זה ישמש כבטוחה לכל סכום אשר המשתמש יהיה חייב לאלדן בקשר עם השכרת כלי הרכב, בסכום אשר ייקבע על ידי אלדן על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואשר בכל מקרה לא יפחת מ 3,500 ₪. מובהר בזאת, כי על מנת לממש את ההזמנה פרטי כרטיס האשראי אשר שבאמצעותם בוצעה ההזמנה חייבים להיות זהים לאלה של הנהג אשר ינהג בכלי הרכב.

מובהר כי תקופת ההשכרה המינימלית הנה 24 שעות, כל משתמש אשר ישכור את כלי רכב לתקופה הקצרה מ- 24 שעות יחויב בכל מקרה ביחס לתקופה של 24 שעות.

מובהר בזאת, כי תשלום בגין ההשכרה לא יכסה חיובים שונים בקשר עם ההשכרה ואשר עשויים להיווצר במהלך ההשכרה בהתאם להסכם הסטנדרטי (כגון דמי השתתפות עצמית (אם רלוונטי), חיובי דוחות חניה ותנועה, כבישי אגרה ונתיבים מהירים, דלק, דמי חריגת קילומטרים, דמי שירות/טיפול וכו').

המחירים הם כפי שהם מוצגים בעת ההזמנה, ואלא אם צוין אחרת, כוללים מע"מ. מידע נוסף ניתן למצוא בתנאי ההשכרה. כל תשלום אשר לא ישולם על ידי המשתמש באופן מלא ו/או במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשיעור החל מעת לעת על חריגות אשראי חוזר דביטורי בשקלים בבנק לאומי לישראל בע"מ על משיכות יתר לא מאושרות, ואלה יחושבו ממועד החיוב ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף, המשתמש יחויב על ידי אלדן בהוצאות גבייה, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין, כפי שתישא בהם אלדן.

כל סכום הנקוב בכל מטבע בתנאי השימוש יומר למטבע באמצעותו מתבצע התשלום, בהתאם לשער היציג האחרון אשר פורסם על ידי בנק ישראל והידוע באותה העת. בכל מקרה של תשלום באמצעות כרטיס "אמריקן אקספרס", תשלום זה יחויב בדולר אמריקאי, בהתאם לשער היציג האחרון כאמור, גם אם המחירים ו/או עלות ההשכרה המשוערת מוצגים במטבע אחר.

 

ביטול ועדכון הזמנות

 

המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה כדלקמן: (א) באמצעות השלמת "טופס ביטול הזמנה" ; (ב) באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני ל: cancelorder@eldan.co.il; (ג) באמצעות פניה טלפונית ל: 03-5579000; או (ד) באמצעות פניה בפקס ל: 077-7613889. על כל הודעת ביטול כאמור להיעשות תוך 14 ימים מביצוע ההזמנה ולפחות 2 ימי עבודה לפני מועד איסוף הרכב. אלדן תשלח למשתמש אישור על ביטול ההזמנה  תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הביטול של המשתמש. במקרה של ביטול במסגרת הזמן האמורה לעיל אלדן תהיה רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בסך 5% מעלות ההשכרה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) באמצעות כרטיס האשראי אשר המשתמש סיפק לצורך ההזמנה. במקרה של ביטול שנעשה שלא במסגרת המועדים הקבועים לעיל, או במקרה של אי הגעת המשתמש לאיסוף הרכב במועד האיסוף שנקבע (“No Show”), תהיה רשאית אלדן לחייב את המשתמש בדמי ביטול בסך של עד 150₪. דמי הביטול ייגבו ביחס לכל רכב שהוזמן, בכפוף להוראות כל דין.

משתמש אשר מעוניין לעדכן את פרטי ההשכרה שלו (לרבות מועדי ההשכרה, סוג הרכב, תוספות, מקום איסוף/החזרת הרכב, כיסוי וכו') רשאי לעשות כן על ידי מילוי "טופס עדכון הזמנה" או באמצעות פנייה טלפונית לאלדן ב- 03-5579000. נציג מטעם אלדן יצור קשר עם המשתמש תוך 2 ימי עבודה לאחר קבלת בקשת המשתמש בכדי לאשר אם עדכון כאמור הינו מוסכם על אלדן ואם עדכון זה משפיע, מכל סיבה שהיא, על עלות ההשכרה. אם אלדן אינה מאשרת את הבקשה לעדכון תנאי ההזמנה, מכל סיבה שהיא, תנאי ההזמנה המקוריים יישארו בתוקף במלואם. אם המשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו (בשל אי אישור בקשת עדכון ההזמנה או משום שהמשתמש אינו מסכים לעלות ההשכרה העדכנית), המשתמש רשאי לעשות כן בהתאם למדיניות הביטולים המפורטת לעיל ואלדן תהיה רשאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בהתאם למועד הביטול האמור לעיל. בכל מקרה, למען הסר ספק, עדכון ההזמנה ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור הזמנה מעודכן מאלדן. "טופס עדכון הזמנה" הכולל פרטי הזמנה חסרים או שגוייםאו אשר לאהוזן ו/או נקלטכראוילא יחייב את אלדן (אף אם מקור השגיאה אינו המשתמשו/או נובע מתקלה טכנית באתר).

מובהר בזאת כי כל עדכון לפרטי ההזמנה (לרבות תאריכים, סוג הרכב, מקום איסוף/החזרת הרכב, תוספות, כיסוי וכו') עשוי לשנות את העלות המשוערת של ההשכרה, ובנסיבות אלה אלדן לא תהיה מחויבת לתמחור שהופיע במסגרת הליך ההזמנה הראשוני, לרבות מחירי תוספות וכיסוי נזקים.

אם לאחר קבלת אישור הזמנה, מכל סיבה שהיא, הרכב ו/או כל תוספת הכלולה בהזמנה אינם זמינים, אלדן תציע למשתמש רכב ו/או תוספת חלופית המקבילים לאלו שהזמין המשתמש(אם ישנם). אם המשתמש בחר שלא לשכור את הרכב ו/או התוספת החלופית, ההזמנה תבוטל ואלדן תשיב למשתמש את מלוא הסכום אשר שולם על ידו ללא דמי ביטול. מובהר כי במקרה זה התרופה היחידה שתעמוד למשתמש תהא השבת התשלום ששילם כאמור והמשתמשלא יהיה זכאי והוא מוותר בזאת על כל טענות או תביעות להפסדים, עלויות, נזקים וכו' לרבות נזקים ישרים ועקיפים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אלדן שומרת לעצמה את הזכות לא לכבד ו/או לבטל הזמנות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרים הבאים: (1) חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיובים הרלוונטיים ו/או כרטיס האשראי בו נעשה שימוש עבור ההזמנה חסום או מוגבל בכל דרך שהיא; (2) המשתמש סיפק מידע שגוי או בתרמית או שההזמנה בוצעה על ידי צד שלישי המתחזה למשתמש; (3) המשתמש ביצע או מנסה לבצע מעשה בלתי חוקי באמצעות האתר או שהמשתמש מאפשר, משדל, מסייע או מעודד ביצוע מעשה בלתי חוקי; (4) המשתמש ביצע פעולה או מחדל אשר גורם או עשוי לגרום נזק לאלדן או לצדדים שלישיים; (5) המשתמש הפר את תנאי השימוש, תנאי ההשכרה, ההסכם הסטנדרטי ו/או כל הסכם אחר עם אלדן או מי מטעמה; (6) מתברר כי נעשתה טעות סופר או טעות טכנית ברכיבי ההזמנה בקשר עם כלי הרכב (לרבות סוגו), תוספות, כיסוי, מחירים, תנאי תשלום וכו'; (7) במקרה של קריסת השרת או המערכת המפעילה את האתר; ו/או (8) במקרה של כוח עליון, כגון פעולות מלחמה, טרור, עוינות או נסיבות אחרות אשר אינן בשליטת אלדן, ואשר מונעות או עשויות באופן סביר למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ו/או כיבוד ההזמנה.

 

המסלול המהיר

 

המסלול המהיר של אלדן הנו שירות ייחודי הניתן בשלב זה בסניף אלדן בנמל התעופה בן גוריון.

השירות מאפשר למשתמש לקצר את הליך איסוף כלי הרכב בכך שבאפשרותו לאסוף את כלי הרכב בחניית שדה התעופה ולחתום על ההסכם הסטנדרטי באופן אלקטרוני מבלי להמתין בדלפק ההשכרה.

על מנת ליהנות מהטבות שירות זה, על המשתמש לבחור בנמל התעופה בן גוריון כמקום איסוף כלי הרכב ולאחר מכן באפשרות "המסלול המהיר" תחת לשונית "הזמן רכב" טרם השלמת ההזמנה, המשתמש יתבקש להירשם לשירות על ידי מילוי הטופס הנוגע למסלול המהיר אשר מופיע לפני לשונית "סיום". הפרטים אשר ימולאו בטופס נדרשים לצורך הכנת ההסכם הסטנדרטי מראש, ומהווים תנאי מוקדם לשימוש המשתמש בשירות המסלול המהיר, ולכן חשוב ביותר שהמשתמש ימלא את כל הפרטים הדרושים בטופס. מילוי חלקי של טופס המסלול המהיר לא יטופל על ידי אלדן. לאחר שהמשתמש ימלא לראשונה את הטופס האמור באופן מלא ומדויק, בכל השכרה עתידית המשתמש יידרש למלא רק פרטים מסוימים הקשורים להליך ההזמנה (גם במקרה שהמשתמש בחר (ככל שהדבר אפשרי) לשלם עבור ההשכרה כולה בדלפק).

פרטים אודות איסוף כלי הרכב יישלחו בהודעת טקסט ישירות לטלפון הסלולרי של המשתמש (ככל שאין מניעה טכנית לכך). כאשר המשתמש יגיע לחניית שדה התעופה, נציג אלדן ימתין עבורו על מנת לוודא את פרטיו של המשתמש ולממש את ההזמנה. המשתמש יידרש לחתום על ההסכם הסטנדרטי באופן דיגיטלי ולאחר מכן יקבל את המפתחות לכלי הרכב. שירות המסלול המהיר הנו אופציונלי וניתן לכל הלקוחות ללא עלות נוספת.

 

מועדון VIP Gold

 

משתמש אשר שכר כלי רכב מאלדן (מכל קבוצת רכב) לפחות שבע פעמים בשנה קלנדארית עשוי לקבל מעמד של לקוח VIP Goldבאמצעות הרשמה למועדון תחת לשונית "מועדון VIP Gold" בהליך ההזמנה. לקוחות VIP Goldנהנים מההטבות הבאות:

·         צ'ק-אין מהיר וקל באמצעות דלפק נפרד בשדה התעופה.

·         שדרוג חינם לכלי רכב (עד קבוצת רכב F).

אלדן שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמש ממועדון VIP Goldבמקרה שהמשתמש מפסיק לעמוד בתנאי החברות במועדון כמתואר לעיל.

בעת ביצוע הזמנה, על המשתמש להזין את הפרטים הדרושים בהליך ההזמנה על מנת ליהנות מההטבות בגין היותו חבר מועדון VIP Gold.

ככל שמשתמש נתקל בבעיה בזיהוי כלקוח VIP Gold, עליו לפנות לאלדן בטלפון 03-5579000.

 

 

מדיניות פרטיות

 

מידע שנאסף באמצעות האתר

 

כל מידע שמוזן על ידי המשתמש, כחלק מהשימוש שלו באתר, יישמר על ידי אלדן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המידע אשר עשוי להיאסף באמצעות האתר מחולק לשני סוגים:

1. מידע אשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי, לרבות אך לא רק כתובות IP, סוג דפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה ("מידע שאינו אישי"). דרכי האיסוף של מידע זה כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש            בכתובת IPאו בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו המשתמש ביקר באתר.

2. מידע אשר מזהה את המשתמש אישית, לרבות אך לא רק שם מלא, פרטי דרכון/תעודת זהות, מספר רישיון נהיגה, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מידע הנוגע לדפוסי שימוש באתר,               העמודים שנצפו על ידו ומיקום המחשב שבאמצעותו הוא עושה שימוש באתר ("מידע אישי" וביחד עם מידע שאינו אישי – "המידע"). איסוף מידע אישי יעשה אך ורק אם מידע זה נמסר על ידי המשתמש באופן וולונטרי, לרבו       אך לא רק בעת מילוי טפסים מסוימים באתר, ביצוע הזמנה דרך האתר, עדכון ו/או ביטול הזמנות, יצירת קשר עם שירות לקוחות וכו'. לפיכך, בעצם עשיית שימוש באתר המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מוסר את המידע             האישי לאלדן ברצונו החופשי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם השימוש באתר המשתמש מסכים לשימוש של אלדן במידע כמפורט להלן.

 

שימוש במידע

 

אלדן עשויה לעשות שימוש במידע לעיל, לרבות מידע אשר נאסף הנוגע לדפוסי שימוש באתר, בין היתר, על מנת: (1) לשפר את האתר, שירותיו ותכניו; (2) להקל על ביצוע הזמנות עתידיות באתר, לרבות יצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך; (3) התאמה אישית של תכנים ופרסומות המסופקים למשתמשים וביצוע פעילות ניתוח ו/או שיווקיות ישירות; (4) מחקר ביחס לשימוש באתר, לרבות ניתוח סטטיסטי של מכירות; (5) איסוף מידע אודות איכות וזמינות השירות ובחינה של המוצרים הנמכרים, מידע אשר עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים; (6) ביצוע סקרי שביעות רצון באמצעות דואר אלקטרוני או יצירת קשר עם המשתמש באמצעות טלפון סלולרי או מספר אחר שנמסר לאלדן; (7) מסירת עדכונים אודות הצעות מיוחדות ומבצעים, בכפוף לזכותו של המשתמש שלא לקבל מידע שיווקי כמפורט להלן; ו/או (8) מענה לדרישות הדין (לדוגמא בקשות מצד רשויות האכיפה) לאכוף מדיניות מקומית, להשיב לתביעות או להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של אחרים.

 

עוגיות (“Cookies”)

 

חלק מהמידע שנאסף על ידי אלדן במהלך צפייה בתכני האתר או בפרסומות אלדן נאסף באמצעות קבצים אלקטרוניים ("עוגיות") אשר נשלחים למחשב של המשתמש. "עוגיות" הנן קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן של המשתמש בהתאם לפקודה אשר נשלחת על ידי מחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו ברגע שהמשתמש סוגר את הדפדפן, וחלק נשמרות במחשבו של המשתמש גם לאחר מכן. עוגיות נועדות לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש על מנת לשפר את שירותי אלדן וחוויית המשתמש באתר. בנוסף, נעשה שימוש בעוגיות על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש. עוגיות מכילות מידע מגוון כגון הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, משך הזמן בו ביקר המשתמש באתר, המקום שממנו המשתמש הגיע לאתר ועוד. המידע בעוגיות הנו סודי ומנהלי האתר של אלדן נוקטים באמצעי זהירות על מנת לוודא כי  רק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע הנשמר בהם. למשתמש עומדת האפשרות למנוע יצירת עוגיות במחשב שלו, על ידי התאמת הגדרות הדפדפן ומחיקת עוגיות אשר נוצרו בעבר. עם זאת, יצוין כי נטרול עוגיות עשוי לפגוע ביכולת המשתמש להשתמש במאפיינים ובשירותים מסוימים באתר. תנאי השימוש הללו חלים לעניין שימוש בעוגיות באתר בלבד ולא חלים לעניין שימוש בעוגיות על ידי כל צד שלישי.

 

סודיות ופרטיות

 

אלדן לא תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ללא הסכמתו המפורשת בכתב של המשתמש, למעל במקרים הבאים: (1) לחברות אשראי בקשר עם ביצוע ההזמנה; (2) לצדדים שלישיים במקרים בהם הדבר נדרש על פי חוק או בהם אלדן מאמינה בתום לב שהעברת מידע זה נדרשת על מנת לעמוד בדרישות החוק, להיענות להליכים משפטיים ו/או להגן על זכויותיה ו/או קניינה; (3) לשם גביית כספים אשר המשתמש חייב בהם בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר; (4) במקרה שהמשתמש הפר את תנאי האתר, תנאי ההשכרה, ההסכם הסטנדרטי, הסכם המכר ו/או כל הסכם אחר עם אלדן או מי מטעמה; (5) בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אלדן או מי מטעמה; (6) העברת מידע לכל גוף קשור לאלדן; ו/או (7) אם המשתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאלדן, קניינה וטובתה.

מובהר כי אלדן לא תהיה מוגבלת בכל אופן שהוא בהעברת מידע שאינו אישי והיא תהיה רשאית להעבירו בשיקול דעתה הבלעדי מעת לעת באופן חופשי.

 

הצטרפות לרשימת הדיוור של אלדן

 

אלדן תמלא אחר הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), תשס"ח-2008.

בכך שהמשתמש מבקש להצטרף לרשימת הדיוור של אלדן, המשתמש מצהיר בפועל כי גילו הנו לפחות 18 שנים.

אלדן תהיה רשאית לשלוח למשתמש מידע בקשר עם הזמנה מסוימת שהמשתמש ביצע באתר, ככל שיידרש מעת לעת, וזאת לצורך אספקת השירות למשתמש על ידי אלדן.

למשתמש עומדת האפשרות בכל עת להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של אלדן (opt out) על ידי שליחת הודעה לאלדן בכתובת הבאה: remove@eldan.co.ilובמסגרתה יצוין כי אינו מעוניין לקבל עוד דיוור מהסוג הזה.

המשתמש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של אלדן ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לאלדן בכתובת remove@eldan.co.il.יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע של אלדן לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל.

 

שימוש באתר ובחומרים

 

המשתמש יעשה שימוש באתר רק בהתאם לתנאי שימוש אלה ולמטרות חוקיות בלבד, ונאסר עליו לעשות שימוש באתר בדרכים הבאות (ביחד ולחוד, "שימוש אסור"): (1) הפצה, שיווק או קידום מכירות; (2) הטמעת לינקים באתר ללא אישור אלדן מראש ובכתב; (3) ביצוע הזמנות הכוללות פרטים שגויים באופן חלקי או מלא; (4) ביצוע שינויים באתר ובחומרים הכלולים בו או ניסיון לעשות כן; (5) שיבוש ו/או התערבות בגישה לאתר, לרבות ברכיבים, שרתים וחיבורי הרשת לאתר או ניסיון להפריע לשימוש של משתמשים אחרים באתר; (6) בקשה או ניסיון באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור מידע (כהגדרת מונח זה לעיל); (7) הסוואה של מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; (8) שימוש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; (9) בניגוד לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; (10) בכל דרך שיש בה כדי להפר, לפגוע או לנסות להפר או לפגוע בכל זכות של אלדן או צד שלישי; (11) כל פעולה שיש בה כדי להזיק, להשפיל ו/או להשמיץ אחרים או לפגוע בשמם הטוב; (12) בכל דרך שהינה בניגוד לכל חוק או צו של רשות מוסמכת או צו שיפוטי; ו/או (13) שימוש אשר מפר את תנאי השימוש.

אלדן שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע או להגביל בכל עת את השימוש באתר על ידי משתמש אשר עושה שימוש אסור באתר כמתואר לעיל, מבלי לגרוע מזכותה של אלדן למצות כל תרופה בדין העומדת לרשותה וללא התראה מוקדמת. בנוסף, אלדן תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים על מנת לגלות את זהות המשתמש אשר עושה שימוש אסור באתר ולשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי בקשר עם האמור.

 

זחלני רשת (“Web Crawlers”)

 

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ושימוש של תוכנות אוטומטיות (הידועות גם כ"רובוטי חיפוש" או "זחלני רשת") לצורך גישה לאתר והורדת כמויות אדירות של מידע אסורה באופן מפורש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שזהו תנאי לגישה לאתר ומתחייב שלא להפעיל טכנולוגיה מסוג זה לצורך גישה לאתר. שימוש בתוכנה מסוג זה מהווה עילה עבור אלדן לחסימת גישת המשתמש לאתר.

 

פעולות של צדדים שלישיים

 

יתכן שאלדן ו/או מפרסמים שלה ישתמשו בחברות אחרות הידועות כשרתי פרסום של צדדים שלישיים על מנת לסייע בהצגת פרסומות אונליין תוך התחברות לאתר. חברות אלה עשויות להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיות דומות על מנת לסייע בהצגתן של פרסומות כאלה ולסייע במדידה ומחקר של יעילות הפרסומות. השימוש בטכנולוגיות הללו על ידי צדדים שלישיים המנהלים את מערך הפרסומות כפוף לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות שלהם ולא לתנאי שימוש אלה.

בנוסף האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. אלדן אינה נושאת בכל אחריות לתכנים, מוצרים, שירותים או פרטים אחרים המופיעים באתרים אלו ולנהלי שמירת מידע או המדיניות הרלוונטית של אותם אתרים. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים, שימוש באתרים אחרים או בשירותים המוצעים באתרים אלה הנה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

אבטחת מידע

 

אלדן משקיעה משאבים ונוקטת באמצעי זהירות מגוונים על מנת למנוע פריצה למחשבי האתר ו/או מאגרי המידע שלה לשם מניעת פגיעה בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אלדן אינה יכולה לאבטח לחלוטין את מחשביה ו/או את מאגרי המידע באתר מגישה בלתי חוקית ושימוש אסור במידע. לפיכך, בעצם השימוש באתר, המשתמשים מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה נגד אלדן ו/או מי מטעמה כתוצאה מגישה בלתי חוקית, ככל שתיעשה, לאתר כמתואר לעיל ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מהגישה בלתי מורשית שנעשתה לאתר.

 

הגבלת אחריות

 

על אף שאלדן עושה מאמצים מסחריים סבירים להכין ולספק את השירותים והחומרים המוצגים באתר, אלדן או מי מטעמה ו/או גופים הקשורים אליה לא יישאו באחריות או חבות ביחס לכל תקלה או אי יכולת לספק שירות כלשהו כתוצאה מכל אירוע, תנאי או נסיבה אשר אינם בשליטתה הסבירה של אלדן. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו, מוצעים וניתנים לשימוש כמו שהם (“as-is”) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, איכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, תאימות, אבטחה או דיוק, אי-הפרה וכיוצאה באלה, ולרבות בכל הנוגע לזמן וביצועים.

לאור זאת, שום דבר המצוין באתר או בתנאי השימוש אין בו כדי לשקף מצג או התחייבות מצד אלדן באשר לאמינות, נכונות, עדכניות ודיוק בכל הנוגע למידע, תוכן, פריטים, קישורים ו/או גרפיקה של האתר לכל מטרה. על אף שאלדן עושה מאמצעים סבירים על מנת לוודא שהמידע באתר יהיה מעודכן ונכון ככל האפשר, האתר עשוי לכלול אי דיוקים מסוימים, חוסרים או טעויות. לאור זאת השימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו הנה באחריות הבלעדיות של המשתמש.

אלדן עומלת לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או ללא הפסקות, תקלות, ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יהיה חסין בפני גישה בלתי מורשית למחשבי אלדן, נזק או קריסה, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת ומערכות של אלדן או של ספקיה באופן שישפיע על הפעילות הרגילה של האתר.

אלדן, גופים קשורים אליה ובעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם מעת לעת לא יישאו באחריות כלשהי, לכל נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף,מקרי או מיוחד (לרבות אובדן רווח), פיצויים לדוגמא, פיצויים עונשיים ו/או כל הוצאה אשר נגרמה למשתמש או מי מטעמו או לרכושו, בין באופן ישיר או עקיף, בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, בגין הפרת חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים, לרבות מקרים בהם הזמנה ו/או ביטולה ו/או עדכון של אותה הזמנה לא נקלטו ו/או לא התאפשרו מכל סיבה שהיא והכל בכפוף לכל דין.

 

שיפוי

 

בעצם השימוש באתר, המשתמש מתחייב להגן על אלדן, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את אלדן, גופים קשורים אליה ובעלי מניותיהם, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, חיוב או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט סבירות, עקב שימוש המשתמש באתר ו/או בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד אלדן ו/או מי מטעמה, על ידי המשתמש או מי מטעמו או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש באתר.

 

שונות

 

הדין החל על תנאי שימוש אלה לרבות פרשנותם, תוקפם והפרתם הנו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש.

הימנעותשל אלדן לממש ו/או לאכוף תניה או זכות הקיימות בתנאי שימוש אלה לא תגרע מזכותה של אלדן לממש ו/או לאכוף תניה או זכות אלו בעתיד ולא תיחשב בכל מקרה כויתור מצד אלדן על תניה או זכות אלו.

במידה ואלדן תחליט לחרוג מתנאי השימוש, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של אלדן בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת של תנאי השימוש.

אם ייקבע כי תניה כלשהי אינה אכיפה, תניה זו תצומצם או תימחק באופן המינימלי האפשרי, כך שיתר התניות יישארו בתוקף מלא.

בתנאי שימוש אלה שימוש בלשון זכר או נקבה הנו לצורך הנוחות בלבד וכל התניות בתנאי שימוש זה מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

הכותרות בתנאי השימוש הנן לנוחות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תניה מתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש (לרבות כל מסמך שתנאי השימוש מתייחסים אליהם) מכילים את כל התנאים הנוגעים לשימוש באתר.

לייעוץ וקבלת הצעה

לקבלת הצעה וייעוץ

עם נציג

*שדה חובה
לשיחת שירות עם נציג
הודעתך נשלחה בהצלחה!
תודה רבה על פנייתך נציגנו יצרו איתך קשר בהקדם
לתשומת ליבך, פניות שיתקבלו לאחר השעה 18:00 יטופלו ביום העסקים שלמחרת.